အသုံးပြုပုံ

ကုန်သည်

ကုန်သည်တွင် ကုန်သည်များ၏အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများပြုလိုက်နိူင်ပြီး ကုန်သည်အချက်အလက်များကိုလည်း အသေးစိတ်ပြန်လည်ကြည့်ရှု့နိူင်ပါသည်။