အသုံးပြုပုံ

အရောင်း

အရောင်းတွင် ဝယ်ယူသူ၏ကုန်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်း၍ အရောင်းဘောက်ချာကို Portable Recipt Printer ဖြင့် Print ထုတ်ယူနိူင်ပါသည်။