အသုံးပြုပုံ

အဝယ်

အဝယ်တွင် ဝယ်ယူထားသော ကုန်ပစ္စည်းများကို စာရင်းသွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများပြုလိုက်နိူင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းများကိုလည်း အသေးစိတ်ပြန်လည်ကြည့်ရှု့နိူင်ပါသည်။