အသုံးပြုပုံ

အသုံးစရိတ်

အသုံးစရိတ်တွင် မိမိဆိုင်၏အသုံးစရိတ်များကို စာရင်းသွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများပြုလိုက်နိူင်ပြီး အသုံးစရိတ်စာရင်းများကိုလည်း အသေးစိတ်ပြန်လည်ကြည့်ရှု့နိူင်ပါသည်။