အသုံးပြုပုံ

ဝယ်ယူသူ

ဝယ်ယူသူတွင် ဝယ်ယူသူများ၏အချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများပြုလိုက်နိူင်ပြီး ဝယ်ယူသူအချက်အလက်များကိုလည်း အသေးစိတ်ပြန်လည်ကြည့်ရှု့နိူင်ပါသည်။