အသုံးပြုပုံ

အမျိုးအစား

အမျိုးအစားတွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြင်ခြင်း၊ ဖျက်ခြင်းများပြုလိုက်နိူင်ပြီး ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုလည်း ပြန်လည်ကြည့်ရှု့နိူင်ပါသည်။